Klinické a administrativní aplikace

Corti automaticky přepisuje dialogy pacientů v reálném čase a ve více jazycích a dokumentuje konverzaci v průběhu jejího průběhu. Tato funkce umožňuje okamžitý přístup k podrobnostem konverzace a zajišťuje, že nedojde ke ztrátě nebo nesprávné interpretaci důležitých informací v důsledku chyb nebo zpoždění při ručním přepisu.

Umělá inteligence pak z přepsaných dialogů extrahuje klíčové informace. Identifikuje důležité detaily, jako jsou konkrétní příznaky, zmíněné léky a kritické otázky vznesené během interakce, čímž usnadňuje efektivní přehled nejdůležitějších bodů setkání.

Na základě získaných informací doporučí umělá inteligence společnosti Corti nejlepší postup pro péči o pacienta. Porovnává údaje a poznatky pacienta s databází milionů dalších datových bodů a určuje nejvhodnější další kroky.

Po setkání pomáhá Corti při dokumentaci interakce automatickým kódováním kódů postupů a diagnóz, například ICD-10 a CPT. Tento automatizovaný proces kódování nejen šetří čas, ale také snižuje možnost lidské chyby, zajišťuje přesné záznamy o pacientech a usnadňuje efektivní fakturaci.

Pro ilustraci uveďme příklad z hematologie, kdy pacient hlásí příznaky únavy, modřin a častých infekcí. Corti by tuto konverzaci přepsal v reálném čase, vyjmul by z ní klíčové příznaky a na základě porovnání s dalšími údaji by mohl navrhnout možnost krevní poruchy, jako je leukémie. Jakmile je setkání dokončeno, kódoval by interakci odpovídajícími kódy ICD-10 a CPT. Tímto procesem společnost Corti nejen pomáhá v diagnostickém procesu, ale také snižuje administrativní zátěž spojenou s kódováním a dokumentací setkání s pacientem.

 

Inovace ve zdravotnictví ai

Klinické důkazy

Společnost SOS Alarm ve Švédsku využila Corti AI ke zlepšení zpracování tísňových volání. Systém Corti pro podporu rozhodování v reálném čase byl integrován do stávající infrastruktury společnosti SOS Alarm, aby pomáhal operátorům tísňového volání při odhalování mimonemocničních srdečních zástav (OHCA) během volání. Systém využíval strojové učení k analýze zvukových záznamů hovorů a poskytoval zpětnou vazbu v reálném čase operátorovi, což mu pomáhalo klást správné otázky a činit přesnější rozhodnutí.

Výsledky pilotní studie ukázaly, že Corti dokázal zvýšit rozpoznávání OHCA o 14,4 %, což vedlo k rychlejšímu odeslání a lepším výsledkům u pacientů. https://assets.website-files.com/630dd36d5e4ce761cf292f06/642c0b08dd0a1c82d5d27807_SOS use case (1).pdf